התקשרו: 1-700-508-586

למידע נוסף והתייעצות

השאירו פרטים ואנו נחזור אליכם בהקדם
   אני מסכים לתנאיהתקנון
  מאשר הרשמה לדיוור

  >

  תקנון האתר

  תקנון אתר האינטרנט של חברת מדטריקס ישראל בע"מ, המפעילה את שירות שרן רפואה עד הבית

  1. כללי
   • אתר האינטרנט sharanmedical.co.il ("האתר"), משמש את קהל הלקוחות של מפעילת האתר, ועל כן כל שימוש באתר כפוף לקריאה ולהסכמה של כל גולש באתר ("משתמש" או "לקוח") לתנאי השימוש המפורטים להלן במסגרת תקנון זה ("התקנון") וכפי שישתנו מעת לעת.
   • האתר מופעל ומנוהל על ידי חברת מדטריקס ישראל בע"מ מס' חברה 51-307003-7 מכנרת 5, מגדל בסר 3 , בני ברק ("מפעילת האתר") והינו אתר האינטרנט הרשמי של מפעילת האתר.
   • מפעילת האתר הינה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא מתן התראה מוקדמת, לשנות מעת לעת את תנאי השימוש המפורטים בתקנון זה וכן את מבנה האתר ו/או התכנים המופיעים בו לרבות הפסקת פעילות האתר ו/או חלקו.
   • תנאי השימוש הקבועים בתקנון זה יחייבו את המשתמש החל מרגע פרסומם באתר ויחולו גם על שימוש של המשתמש בערוצים מקוונים אחרים המופעלים כל ידי החברה חברה.
   • תוקף תנאי השימוש המפורטים במסגרת תקנון זה הינו כחוזה משפטי לכל דבר וענין, ומהווה הבסיס המשפטי היחידי בין מפעילת האתר לבין המשתמש בקשר עם השימוש באתר ו/או מידע המופיע בו. כל פעולה שתבוצע על ידי המשתמש באתר (לרבות צפייה במידע ותכנים המופיעים באתר) תהיה בכפוף להסכמה מוחלטת של המשתמש לכל תנאי השימוש המפורטים בתקנון זה.
   • המשתמש מצהיר בזאת כי קרא בעיון את תוכן תנאי השימוש הקבועים בתקנון זה, וכי הינו מסכים לכל הוראות ותנאי תקנון זה ללא יוצא מן הכלל, וכי לא תהיה למשתמש ו/או למי מטעמו, כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה ו/או טענה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד מפעילת האתר ו/או מי מטעמה בקשר עם תנאי השימוש המפורטים במסגרת תקנון זה ו/או לתחולתו על המשתמש ו/או בגין השימוש באתר ו/או שינויים שבוצעו באתר ו/או תקלות שהתרחשו באתר. ככל שהמשתמש אינו מסכים לתנאי השימוש במפורטים בתקנון זה ו/או שאינו מרוצה מהמידע המופיע באתר, הינו נדרש להפסיק את שימושו באתר וזכותו להשתמש באתר ו/או במידע המצוי בו תפקע.
   • חלק מתוכן תנאי השימוש המפורטים בתקנון זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך הינו מיועד לנשים ולגברים כאחד.
   • המשתמש מצהיר כי ידוע לו שהמידע המוצג באתר ו/או כל חלק ממנו הינו רכושה הבלעדי של מפעילת האתר, כי למפעילת האתר שמורות זכויות היוצרים, הבעלות על הקניין הרוחני, התכנים, קוד האתר וכל העיצובים באתר ו/או בכל חלק ממנו, וכי המשתמש יעשה שימש באתר ובתכניו לשימושו האישי בלבד, ומתחייב שלא להעתיק, לצלם, לשכפל, לשדר, להדפיס או לפרסם את המידע המופיע באתר וכן שלא לעשות כל שימוש אחר באתר ו/או במידע המופיע בו ו/או חלק ממנו וכן שלא להעניק זכות לכל אדם ו/או גוף כלשהו לבצע פעולות כאמור לא הסכמה של מפעילת האתר מראש ובכתב. המשתמש אף לא מורשה לעשות במידע כל סילוף או שינוי אחר, או כל פעולה העלולה לפגוע בנכונות המידע ובמהימנותו או בכבוד או בשם הטוב של מפעילת האתר ו/או של כל גורם אחר.
  2. פעולות באתר
   • כל משתמש יהא רשאי לבצע פעולה באתר בכפוף לתנאי השימוש המפורטות בתקנון זה וכל עוד ברשותו תא דואר אלקטרוני, רשת אינטרנט פעילה ותעודת זהות תקפה.
   • על אף האמור, מפעילת האתר תהא רשאית למנוע מכל משתמש גישה ו/או שימוש באתר בקרות אחד או יותר מאלו: (א) המשתמש מסר פרטים כוזבים במתכוון או ביצוע כל פעולה של מרמה וכיו"ב באמצעות האתר (ב) אם לדעת מפעילת האתר בוצעו באתר ו/או במידע המופיע בו פעולות שאינן מותרות על פי תנאי השימוש שבתקנון זה (ג) המשתמש ביצע פעולות הפוגעות או העלולים לפגוע במפעילת האתר ו/או בצדדים שלישיים (ד) מפעילת האתר קיבלה החלטה לחדול מהפעלת האתר ו/או ממתן זכות שימוש בו לפי שיקול דעתה הבלעדי. למשתמש לא תהיה כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה כגד מפעילת האתר ו/או מי מטעמה בגין הפעלת הרשאה זו.
   • מפעילת האתר זכאית למנוע ו/או להסיר כל מידע המצוי באתר מכל סיבה, לרבות בשל ביצוע פעילות בלתי חוקית או פעולה שעלולה לפגוע בתדמית האתר ו/או מפעילת האתר.
  3. פרטי המשתמש
   • פרטי המשתמש יאספו על ידי מפעילת האתר באמצעות גלישת המשתמש באתר ו/או בעת שפרטי המשתמש יוזנו באתר על ידי המשתמש, פרטים כגון: שם מלא, מס' טלפון, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני ומספר תעודת זהות.
   • על פי דין לא חלה על המשתמש חובה להזין את פרטיו באתר. כל משתמש אשר מזין את פרטיו באתר עושה זאת מרצונו ובהסכמתו החופשיים בלבד וזאת על מנת להיכלל במאגרי המידע של מפעילת האתר.
   • המשתמש מסכים, כי מבלי לפגוע בכל זכות אחרת של מפעילת האתר, במקרים בהם מפעילת האתר תחשוש כי השימוש של המשתמש באתר אינו מתיישב עם הוראות תנאי שימוש שבתקנון זה ו/או הוראות כל דין, תהא מפעילת האתר רשאית להתחקות אחר השימוש של המשתמש באתר, למנוע מן המשתמש גישה לאתר ו/או להעביר את דפוסי התנהגות המשתמש באתר לצדדים שלישיים אשר יוכיחו, להנחת דעתה של מפעילת האתר, כי הינם נפגעים מפעילותו המפרה של המשתמש. כמו כן תהא רשאית מפעילת האתר לנקוט בכל פעולה אחרת אשר מפעילת האתר תמצא לנכון לנקוט על מנת להגן על קניינה ו/או על זכויותיה ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד מפעילת האתר ו/או מי מטעמה בנוגע לפעולותיה כאמור.
  4. סודיות ופרטיות
   • המשתמש מצהיר כי הוא מודע לכך שעם הזנת פרטיו באתר הוא ייכלל במאגרי המידע של מפעילת האתר. מפעילת האתר תהא רשאית להשתמש בפרטי המשתמש לצורך שיפור חוויית המשתמש באתר, להתאמת האתר לצרכי והעדפות המשתמש וכן ליצירת קשר עם המשתמש באמצעות דואר רגיל, דואר אלקטרוני ובכל אמצעי תקשורת אחר. הזנת פרטי המשתמש באתר תעיד על מתן אישור המשתמש למפעילת האתר לעשות כל שימוש בפרטי המשתמש ו/או בכל מידע שייאסף בגין גלישת המשתמש באתר, לרבות פרסומם בכל פורמט דיגיטלי ו/או אחר, בכל אמצעי שידור (טלוויזיה, רדיו, עיתונות), באמצעי העברה (אינטרנט וסלולר) וברשתות החברתיות כגון Facebook ו/או בכל מדיה אחרת בין אם קיימת ובין עם עתידית, והכל למטרות מפעילת האתר.
   • מסירת פרטים על ידי המשתמש באתר אף תעיד על הסכמתו המפורשת של המשתמש לקבלת חומרים פרסומיים ו/או שיווקיים ממפעילת האתר ו/או מי מטעמה, כמשמעות הסכמה זו בהוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב – 1982. כמו כן, בהזנת פרטי המשתמש באתר, המשתמש נותן למפעילת האתר אישור להשתמש בפרטיו לצורך משלוח דיוור ישיר כהגדרת מונח זה בחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, וכי ידוע למשתמש שנתונה בידו הזכות בכל עת לחזור בו מהסכמתו שניתנה על י סעיף זה ולהודיע למפעילת האתר על סירוב לקבלת דברי פרסומת ו/או דיוור ישיר (כולם או מסוג ספציפי), על ידי משלוח הודעה למפעילת האתר באחד מדרכי ההתקשרות המופיעים בתקנון זה.
   • מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מפעילת האתר לא תעביר את פרטי המשתמש לצד שלישי אלא במקרים המפורטים להלן:
    • במקרה שבו ביצע המשתמש מעשה או מחדל הפוגעים ו/או עלולים לפגוע במפעילת האתר ו/או בצדדים שלישיים כלשהם.
    • במקרה שבו המשתמש ביצע שימוש בלתי חוקי או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה.
    • במקרה בו המשתמש הפר הוראה אחת או יותר של תקנון זה.
    • במקרה בו התקבל בידי מפעילת האתר צו שיפוטי ו/או דרישה מרשות שלטונית המורה לה למסור את פרטי המשתמש לצד שלישי.
    • בכל מחלוקת, טענה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין הצדדים.
    • לצרכי דיוור ישיר כמשמעות מונח זה בחוק הגנת הפרטיות התשמ"א-1981.
   • השימוש באתר יעיד על הסכמת המשתמש לקבלת פניות מאת מפעילת האתר ו/או מי מטעמה באמצעות פקס, טלפון, דואר אלקטרוני, מערכת חיוג אוטומטית ו/או בכל אמצעי תקשורת אחר לכל אחת מהמטרות שצוינו במסגרת תקנון זה.
   • שימוש ב- cookies:

  מפעילת האתר עושה שימוש ב"עוגיות"(cookies)  כחלק מהאתר לצורך שיפור חווית המשתמש, לצורך איסוף נתונים סטטיסטיים אודות פעולות המשתמש באתר, לשם אבטחת המידע שבאתר ולצורך אחת או יותר מהשימושים שנעשים בפרטי המשתמש כמפורט בתקנון זה. "עוגיות" הינן קבצים המאפשרים לעקוב אחר פעולות המשתמש באתר ואשר חלקם נשמרים על מחשב המשתמש אף לאחר יציאתו מהאתר. שימוש המשתמש באתר מהווה אישור של המשתמש להתקנת "עוגיות" כאמור באמצעי התקשורת המשמש לפעילות המשתמש באתר. על אף האמור, המשתמש רשאי להגדיר מחדש את הדפדפן בו הוא משתמש לצורך שימוש באתר כך שיסרב לקבלת ה-"עוגיות" אך ייתכן שחווית המשתמש באתר תיפגע בסירוב משתמש לקבלת ה"עוגיות". השרת של האתר עשוי לשמור אוטומטית מידע שנוצר על ידי המשתמש, מידע הכולל בין היתר את כתובת ה- IP, סוג הדפדפן, האתר שהפנה את המשתמש אל האתר וכד'.

  1. סיכונים ואחריות
   • המשתמש מודע לכך שהשימוש באתרי אינטרנט כרוך בסיכונים רבים, הן בגלל הטכנולוגיה הכרוכה בשימוש כאמור והן בשל גורמים אנושיים הפועלים באמצעות האינטרנט. מפעילת האתר ו/או מי מטעמה אינם אחראים לכל פעילות בלתי חוקית שתתבצע, ככל שתתבצע, על ידי מי מהמשתמשים באתר ו/או כל גורם אחר שאינו מטעמה. המשתמש יהא אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהוא עושה ו/או יעשה באתר ו/או במידע המופיע בו.
   • המידע באתר נועד להעשרת הידע של המשתמש ולשימושו האישי בלבד, אולם השימוש בו, לרבות כל הסתמכות עליו, הינם על אחריותו הבלעדית של המשתמש. בין היתר, מצהיר המשתמש כי הוא מודע לכך שהתמונות המוצגות באתר הינן לצורך המחשה בלבד, וכי ייתכנו שינויים בין הצגתן על גבי מסך המחשב לבין מראיהן במציאות.
   • מפעילת האתר עושה מאמצים רבים לכך שהמידע באתר יהיה נכון ומדויק ככל שניתן, אולם המידע אינו מתיימר להוות ניתוח שלם, מלא או מפורט של כלל הנושאים המפורטים באתר. המשתמש מודע לך כי המידע מוצג באתר כפי שהוא ("As Is") וכי ייתכן שישנן שגיאות במידע המופיע באתר. מפעילת האתר לא תשא בכל אחריות לגבי טעות במידע המוצג באתר ו/או להתאמת המידע לצרכי המשתמש ואינה אחראית כלפי המשתמש בשל אי יכולתו לעשות שימוש במידע מסיבה כלשהי ו/או היות המידע בלתי מדויק או שגוי מכל סיבה שהיא.
   • המידע באתר אינו מהווה עצה רפואית ו/או חוות דעת רפואית, ואין באתר ו/או במידע המופיע בו להוות תחליף לייעוץ רפואי. לכל שאלה רפואית על המשתמש לפנות ישירות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי. מפעילת האתר לא תהיה אחראית בגין כל נזק, אי נוחות, הפסד, הוצאה, עוגמת נפש, ו/או פגיעת גוף העלולים להיגרם למשתמש או לרכושו או לכל צד שלישי, במישרין או בעקיפין, עקב השימוש בתכני האתר ו/או הסתמכות על המידע המופיע בו. המשתמש מוותר בזאת על כל טענה כנגד מפעילת האתר ו/או מי מטעמה בקשר לשימוש במידע המופיע באתר והוא לבדו יישא באחריות בכל שימוש שיעשה במידע כאמור.
   • מפעילת האתר לא תשא באחריות לפעילות בלתי חוקית על ידי משתמש כל שהוא באתר או כל גורם אחר שאינו בשליטתה.
   • אבטחת המידע באתר מבוצעת לשם הגנה על פרטיות המשתמש ולהגנה על המידע המופיע באתר. המשתמש מצהיר כי הוא מודע לכך שמפעילת האתר נוקטת באמצעי הזהירות המקובלים בכדי לשמור ככל האפשר על סודיות ופרטיות המשתמש, שימוש בלתי מורשה בהם ואבטחת המידע המצוי באתר בהתאם לדין החל, אולם ידוע למשתמש כי ייתכנו תקלות שאינן בשליטת מפעילת האתר. מפעילת האתר ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למשתמש ו/או למי מטעמו בשל שימוש באתר ו/או אם מידע של המשתמש ייפגע בשל השימוש באתר ו/או אם השימוש באתר יופרע ו/או לא יתאפשר, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.
   • רישומים של מפעילת האתר בקשר לפעולות המתבצעות באתר על ידי המשתמש יהוו ראיה חלוטה לנכונותם. למען הסר ספק יובהר, כי מפעילת האתר לא תחויב בכל מקרה בגין הצהרות, הסברים, מצגים ופרשנויות של מי מטעמה, וכן גם לא אם נכללו בעיתונות, בעלוני שיווק ו/או בכל אמצעי פרסום או המחשה אחרים אלא אך ורק על פי בתקנון זה.
   • מפעילת האתר לא תהא אחראית על תוכן ומהות המידע המוצג באתר, בכל הקשור למידע שמקורו בצדדים שלישיים ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי מפעילת האתר ו/או מי מטעמה בנוגע לאמור.
   • המשתמש מסכים לפצות ו/או לשפות את מפעילת האתר, מיד עם דרישתה הראשונה, בגין כל נזק, ישיר ו/או עקיף ו/או כל הוצאה שייגרמו לה בקשר לתביעה ו/או דרישה ו/או טענה של המשתמש ו/או מי מטעמו הנובעות משימוש המשתמש באתר ו/או הפרת תנאי השימוש המפורטים בתקנון זה.
   • באתר ייתכנו קישורים לאתרי אינטרנט אחרים, קישורים שנועדו לנוחות המשתמש בלבד. מפעילת האתר אינה אחראית לקישורים ו/או לאתרים המקושרים ו/או למידע המופיע בהם. כל שימוש ו/או כניסה בקישורים הינם על אחריותו הבלעדית של המשתמש ומפעילת האתר ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לכל נזק, ישיר או עקיף, כספי או אחר אשר נגרם או העלול להיגרם למשתמש בגין שימוש כאמור.
   • מפעילת האתר ו/או מי מטעמה לא ישאו בכל אחריות לשרת אשר באמצעותו עובד האתר, ולרבות לכך שהשרת האמור יהיה נקי מוירוסים ו/או מרכיבים אחרים אשר עלולים לפגוע במחשב האישי של המשתמש בעת השימוש באתר, ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי מפעילת האתר ו/או מי מטעמה בקשר עם האמור.
  2. מעבדה עד הבית עבור מבוטחי כללית מושלם ופלטיניום – תנאים לקבלת השירות
   • השירות ניתן למטופלים מבוטחי קופת חולים כללית, מעל גיל 5.
   • המטופל צריך להיות מבוטח כללית מושלם ו/או פלטיניום  פעיל -כדי להיות זכאי לבדיקה שעלותה 20 ₪ כולל מע"מ (השתתפות עצמית). 
   • מבוטח כללית שאינו חבר מושלם ו/או פלטיניום זכאי לבדיקה שעלותה 150 ₪ כולל מע"מ. 
   • למטופל צריכה להיות בדיקה בתוקף במערכות הכללית . 
   • הזמנת התור הדיגטלית (במערכת היומן) מסתיימת עם קבלת אישור מהחברה על תיאום התור.
   • תתכן סטייה של עד שעתיים ממועד התור שנקבע. 
   • מדיניות ביטולים: עד השעה 17:00 ניתן לבטל את התור שנקבע ליום למחרת. בימי שישי וערבי חג ניתן לבטל את התור עד השעה 12:00.
   • על המטופל להציג לאח/ות תעודה מזהה בעת ביצוע הבדיקה בבית.
   • הבדיקות יתואמו בין השעות 6:00-10:00 בבוקר ויתקיימו בביתו של המטופל או בכתובת אחרת שנמסרה על ידו. 
   • בכל עת המטופל יכול ליצור קשר עם מוקד מעבדה עד הבית בטלפון 1-700-500-616  הפעיל בימים א’-ה’ בין השעות 7:00-20:00, ובימי ו’ בין 7:00-13:00.
   • לצורך קבלת השירות על המטופל להסכים כי פרטיו ישמרו במאגר המידע של החברה. עם זאת, לא חלה על המטופל חובה חוקית למסור את המידע ומסירת המידע תלויה ברצונו ובהסכמתו. המידע שיישמר ישמש לצורך מתן השירות ושיפורו.
   • המידע אודות המטופל יימסר אך רק לקופת חולים כללית לצורך שיפור השירות.
   • השירות ניתן בכפוף לזמינות של צוות רפואי באזור מגוריו של המטופל.
  3. מעבדה עד הבית – תנאים לקבלת השירות למבוטחי מכבי
   • השירות ניתן למטופלים מבוטחי קופת חולים מכבי, מעל גיל 5.
   • המטופל צריך להיות מבוטח בביטוח המשלים של מכבי כדי להיות זכאי לבדיקה שעלותה 50 ₪ כולל מע"מ (השתתפות עצמית). לרשימת הישובים בהם השירות זמין למבוטחי מכבי הזכאים לשירות לחץ כאן 
   • מבוטח מכבי שאינו חבר בביטוח משלים של הקופה זכאי לבדיקה שעלותה 150 ₪ כולל מע"מ.
   • מבוטח מכבי אשר מבקש לקבוע בדיקת דם בביתו צריך לשלוח הפניה לבדיקות דם ושתן ממכבי למייל : [email protected] או לפקס 03-7511243 . לאחר קבלת ההפניה נציג מטעם שרן יצור קשר עם הפונה לתיאום התור .
   • הזמנת התור הדיגטלית (במערכת היומן) מסתיימת עם קבלת אישור מהחברה על תיאום התור.
   • תתכן סטייה של עד שעתיים ממועד התור שנקבע.
   • מדיניות ביטולים: עד השעה 17:00 ניתן לבטל את התור שנקבע ליום למחרת. בימי שישי וערבי חג ניתן לבטל את התור עד השעה 12:00.
   • על המטופל להציג לאח/ות תעודה מזהה בעת ביצוע הבדיקה בבית.
   • הבדיקות יתואמו בין השעות 6:00-10:00 בבוקר ויתקיימו בביתו של המטופל או בכתובת אחרת שנמסרה על ידו.
   • בכל עת המטופל יכול ליצור קשר עם מוקד מעבדה עד הבית בטלפון 1-700-500-616 שלוחה 2, הפעיל בימים א’-ה’ בין השעות 7:00-20:00, ובימי ו’ בין 7:00-13:00.
   • לצורך קבלת השירות על המטופל להסכים כי פרטיו ישמרו במאגר המידע של החברה. עם זאת, לא חלה על המטופל חובה חוקית למסור את המידע ומסירת המידע תלויה ברצונו ובהסכמתו. המידע שיישמר ישמש לצורך מתן השירות ושיפורו.
   • המידע אודות המטופל ימסר אך ורק לקופת חולים מכבי לצורך שיפור השירות.
   • השירות ניתן בכפוף לזמינות של צוות רפואי באזור מגוריו של המטופל.
  4. הוראות נוספות
   • על תנאי שימוש אלו יחולו דיני מדינת ישראל, וסמכות השיפוט הבלעדית לגביו מסורה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב ולאף בית משפט אחר לא תהיה סמכות בעניין.
   • על מנת להימחק ממאגרי המידע של החברה ו/או להודיע על סירוב המשתמש לקבל מידע פרסומי ו/או לבקש לעיין במידע הנוגע למשתמש ואשר מצוי במאגרי המידע של החברה, המשתמש מתבקש לפנות בכתב לחברה באחד מהדרכים הבאות:
    • באמצעות דואר: לרחוב מצדה 9 בנין בסר 3
    • באמצעות פקס :03-7545-900
    • באמצעות דואר אלקטרוני [email protected]
   • מפעילת האתר רשאית להעביר ו/או להסב את זכויותיה וחובותיה על פי תקנון זה, כולן או מקצתן, לכל גורם שהוא, ללא צורך בהסכמת המשתמש וללא צורך במתן הודעה כלשהי בקשר לכך. המשתמש אינו רשאי להעביר ו/או להסב את זכויותיו ו/או חובותיו על פי תקנון זה, כולן או מקצתן, לצד שלישי כלשהו, מבלי לקבל את הסכמת מפעילת האתר לכך מראש ובכתב.
   • כותרות הסעיפים נכתבו לצרכי נוחות ההתמצאות בלבד והם לא ישמשו לצרכי פרשנות ההסכם.
  קידום אתרים בגוגל קידום אתרים בגוגל      Webmanager

  השאירו פרטים לתיאום פגישת ייעוץ

   מאשר הרשמה לדיוור